Loading...

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนภูมิแสดงการส่งออกข้าวในปี พ.ศ. 2550


จากแผนภูมิแสดงการส่งออกข้าวในปี พ.ศ. 2550 จะเห็นได้ว่าจีนยังคงส่งออกข้าวเป็นอันดับที่1 จีนส่งออกข้าวได้มูลค่า 462,152 ล้านตันต่อปี การส่งออกข้าวของจีนในปี พ.ศ. 2550 จะลดลง จากปี พ.ศ.2549 อย่างเห็นได้ชัด เป็นจำนวน 191,001 ล้านตัน ซึ่งมีจำนวนลดลงจากปีก่อน ปัจจุบันจีนเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 5 ของโลก รองจากไทย เวียดนาม สหรัฐฯ และอินเดียโดยการส่งออกข้าวของจีนมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลจีนสนับสนุนผู้ส่งออกข้าวเพื่อลดภาระสต็อกข้าวที่อยู่ในปริมาณสูง เนื่องจากปริมาณสต็อกที่อยู่ในเกณฑ์สูงเป็นปัจจัยสำคัญในการกดราคาข้าวในจีนให้อยู่ในระดับต่ำ แต่ก็สามารถทำให้ข้าวของจีนในบางเกรดและบางชนิดสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก การส่งออกข้าวของจีนนั้นรวมไปถึงการบริจาคข้าวให้กับประเทศที่กำลังพัฒนา อย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนมีนโยบายช่วยผลักดันการส่งออกข้าว โดยบริษัทค้าธัญพืชของรัฐบาลและสหกรณ์สำรองธัญพืช เจรจากับแอฟริกาใต้และยุโรปตะวันออกเพื่อขยายตลาดส่งออกข้าว ดังนั้นจีนจึงเป็นคู่แข่งสำคัญสำหรับการส่งออกข้าวคุณภาพต่ำ นอกจากนี้จะยังเป็นคู่แข่งในการส่งออกปลายข้าวอีกด้วยกล่าวคือ ปัจจุบันจีนสามารถผลิตปลายข้าวได้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ โดยปลายข้าวเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแป้งข้าว น้ำส้ม เส้นก๋วยเตี๋ยว อาหารสัตว์ และเบียร์ นอกจากนี้จีนยังสามารถส่งออกปลายข้าวด้วย
จากแผนภูมิแสดงการส่งออกข้าวของทวีปเอเชีย ปี พ.ศ. 2550 จะรวมมูลค่าการส่งออกข้าวในทวีปเอเชียทั้งหมด มีมูลค่าการส่งออก 2,089,174 ล้านตันต่อปี มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น